The picture of staff shows the team on a filed with different farming equipment

Ansatte

Forskningen ved CPA er avhengig av den tverrfaglige kunnskapen til våre ansatte. Vi er et team av forskere og forskningsmedisiner med bakgrunn i en rekke fagområder, spesielt agronomi, jordfag, gruvedrift, geoinformatikk og robotteknologi.

Audun Korsæth

Leder av senteret og forsker med bred jordbruksbakgrunn. Har jobbet med forskningsspørsmål knyttet til presisjonsjordbruk siden 2001, og har ledet flere store prosjekter på området. Har et relativt stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og jobber primært med prosjektutvikling og innovasjon.

Krzysztof Kusnierek

Forsker med spesialområde innen utvikling og testing av ulike kamera og sensorsystemer. Benytter i stor grad multivariate analysemetoder og jobber bl.a. med tidlig soppdeteksjon i korn og med å skille mellom ulike stressfaktorer som kan påvirker kulturplanten samtidig. Forskningsfeltet omfatter forøvrig presisjonsgjødsling, nettbasert beslutningsstøtte, web-programmering og utvikling av robotsystemer.

Therese With Berge

Forsker med spesialområde innen utvikling av presisjonstiltak mot ugras, både kjemisk og mekanisk. Jobber i skjæringspunktet mellom sensordata og agronomi, nærmere bestemt utvikling av beslutningsregler for ugraskontroll basert på sensor- og bildedata. Har jobbet mest med kornbaserte systemer.

Jakob Geipel

Forsker som er ekspert på bruk av ubemannede flyvende farkoster (UAV) og bakkegående roboter til dataregistrering i jordbruket. Jobber bl.a. med hyperspektral fjernanlyse, fotogrammetri, prototyping, programmering, bildebehandling, geomatikk og multivariat statistikk. Forskningsaktiviteten omfatter både korn- og grasproduksjon.

Maximilian Pircher

Ingeniør med bygging og styring av ubemannede farkoster (UAV og roboter) som spesialområde. Er ekspert på planlegging og gjennomføring av ubemannede målekampanjer (fjernmåling) som inkluderer både fotogrammetri, multispektrale registreringer og LIDAR-målinger. Har stor kompetanse på elektronikk og styresystemer.

El Houssein Chouaib Harik

Chouaib er en forsker som har spesialisert seg på utvikling av robotiserte løsninger, fra hardware arkitektur til etablering av kontrollrutiner og systemintegrering på fysiske plattformer. Spesialområdene omfatter navigasjon av UGV, menneske-maskin-grensesnittet, helintegrerte systemer og heterogent multi-robot-samarbeid. Han jobber med utvikling av nye robotiserte tilnærminger for presisjonsjordbruket.

Håvard Johansen Lindgaard

Håvard er Senterets mekaniker og landbruksteknikker. Han har dessuten solid landbruksfaglig erfaring fra familiegården med melkeproduksjon. Utdanningen består bla. av en bachelor-grad innen landbruksteknikk. Håvard komplementerer dermed senterets kompetanse både teoretisk og praktisk, og bidrar med verdifull førstehåndserfaring som sluttbruker.

Kristian Rindal

Kristian er Avdelingsingeniør på senteret. Han har landbruksfaglig erfaring fra familiegården med Avlsbesetning på ammeku og saueproduksjon. Utdanningen består av en bachelor innen Agronomi og en Bachelor innen Markedsføring og Ledelse av Turismeopplevelser. Dette gjør at Kristian kan bidra med førstehåndserfaring og praktisk tilnærming med en teoretisk kompetanse i bakgrunnen. 

Anita Sønsteby

Plantefysiolog og frukt- og bærforsker. Har sitt spesialområde innen miljø- og sortssamspill i dyrka frukt og bærarter. Jobber med optimalisering av plantekvalitet og dyrkingssystem på friland og i plasttunneler, samt dyrkingstiltak (f.eks. gjødsling, temperatur) tilpassa plantens utviklingsstadier. Forskningsaktiviteten omfatter også utvikling av metoder for registrering av planteutvikling.

Unni Myrheim Roos

Forskingsteknikker med bærproduksjon som spesialområde. Jobber med dyrkingsteknikk i bær, spesielt dryppvanning, presisjonsgjødsling og plantevern. Har videre ekspertise på praktisk oppsett og gjennomføring av forsøk, både i felt, tunnel og veksthus. Veksthusforsøk tilpassing av dyrkingsteknikk til robotisering. Besitter stor sortskunnskap og utstrakt erfaring i oppal av planter til forsøk.