The picture of staff shows the team on a filed with different farming equipment

Ansatte

Forskningen ved CPA er avhengig av den tverrfaglige kunnskapen til våre ansatte. Vi er et team av forskere og forskningsmedisiner med bakgrunn i en rekke fagområder, spesielt agronomi, jordfag, gruvedrift, geoinformatikk og robotteknologi.

Kjernegruppe

Audun Korsæth

Leder av senteret og forsker med bred jordbruksbakgrunn. Har jobbet med forskningsspørsmål knyttet til presisjonsjordbruk siden 2001, og har ledet flere store prosjekter på området. Har et relativt stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og jobber primært med prosjektutvikling og innovasjon.

Kjersti Balke Hveem

Daglig leder av senteret, Kjersti er utdannet sivilingeniør innen produktutvikling og materialer, og har erfaring fra flere forskjellige industrier. Hun trives med å jobbe i tverrfaglige team og å se sammenhenger og trekke forbindelser mellom forskjellige fagområder. I grensesnittet mellom teknologi og agronomi, er et av Kjersti’s mål å bidra til å bringe landbruksteknologi og resultater fra forskning på landbruksteknologi nærmere bonden. Kjersti er personen du skal kontakte hvis du har spørsmål eller forespørsler angående Senter for Presisjonsjordbruk.

Krzysztof Kusnierek

Forsker med spesialområde innen utvikling og testing av ulike kamera og sensorsystemer. Benytter i stor grad multivariate analysemetoder og jobber bl.a. med tidlig soppdeteksjon i korn og med å skille mellom ulike stressfaktorer som kan påvirker kulturplanten samtidig. Forskningsfeltet omfatter forøvrig presisjonsgjødsling, nettbasert beslutningsstøtte, web-programmering og utvikling av robotsystemer.

Jakob Geipel

Forsker som er ekspert på bruk av ubemannede flyvende farkoster (UAV) og bakkegående roboter til dataregistrering i jordbruket. Jobber bl.a. med hyperspektral fjernanlyse, fotogrammetri, prototyping, programmering, bildebehandling, geomatikk og multivariat statistikk. Forskningsaktiviteten omfatter både korn- og grasproduksjon.

Maximilian Pircher

Ingeniør med bygging og styring av ubemannede farkoster (UAV og roboter) som spesialområde. Er ekspert på planlegging og gjennomføring av ubemannede målekampanjer (fjernmåling) som inkluderer både fotogrammetri, multispektrale registreringer og LIDAR-målinger. Har stor kompetanse på elektronikk og styresystemer.

El Houssein Chouaib Harik

Chouaib er en forsker som har spesialisert seg på utvikling av robotiserte løsninger, fra hardware arkitektur til etablering av kontrollrutiner og systemintegrering på fysiske plattformer. Spesialområdene omfatter navigasjon av UGV, menneske-maskin-grensesnittet, helintegrerte systemer og heterogent multi-robot-samarbeid. Han jobber med utvikling av nye robotiserte tilnærminger for presisjonsjordbruket.

Håvard Johansen Lindgaard

Håvard er Senterets mekaniker og landbruksteknikker. Han har dessuten solid landbruksfaglig erfaring fra familiegården med melkeproduksjon. Utdanningen består bla. av en bachelor-grad innen landbruksteknikk. Håvard komplementerer dermed senterets kompetanse både teoretisk og praktisk, og bidrar med verdifull førstehåndserfaring som sluttbruker.

Kristian Rindal

Kristian er Avdelingsingeniør på senteret. Han har landbruksfaglig erfaring fra familiegården med Avlsbesetning på ammeku og saueproduksjon. Utdanningen består av en bachelor innen Agronomi og en Bachelor innen Markedsføring og Ledelse av Turismeopplevelser. Dette gjør at Kristian kan bidra med førstehåndserfaring og praktisk tilnærming med en teoretisk kompetanse i bakgrunnen. 

Vekst eksperter

Anne Kjersti Bakken

Anne Kjersti er en forsker som har grunnutdanninga si innenfor plantefysiologi og som seinere har gjort grovfôrproduksjon og drøvtyggerbaserte produksjonssystemer som sitt spesialområde. Hun har også jobba mye med spørsmål rundt miljømessig bærekraft i norsk matproduksjon. Aktivitetene innenfor presisjonsjordbruk gjelder først og fremst dyrking av engvekster.

Therese With Berge

Forsker med spesialområde innen utvikling av presisjonstiltak mot ugras, både kjemisk og mekanisk. Jobber i skjæringspunktet mellom sensordata og agronomi, nærmere bestemt utvikling av beslutningsregler for ugraskontroll basert på sensor- og bildedata. Har jobbet mest med kornbaserte systemer.

Anita Sønsteby

Plantefysiolog og frukt- og bærforsker. Har sitt spesialområde innen miljø- og sortssamspill i dyrka frukt og bærarter. Jobber med optimalisering av plantekvalitet og dyrkingssystem på friland og i plasttunneler, samt dyrkingstiltak (f.eks. gjødsling, temperatur) tilpassa plantens utviklingsstadier. Forskningsaktiviteten omfatter også utvikling av metoder for registrering av planteutvikling.

Unni Myrheim Roos

Forskingsteknikker med bærproduksjon som spesialområde. Jobber med dyrkingsteknikk i bær, spesielt dryppvanning, presisjonsgjødsling og plantevern. Har videre ekspertise på praktisk oppsett og gjennomføring av forsøk, både i felt, tunnel og veksthus. Veksthusforsøk tilpassing av dyrkingsteknikk til robotisering. Besitter stor sortskunnskap og utstrakt erfaring i oppal av planter til forsøk.

Sofie Anderesen

Ingeniør med bærproduksjon som hovedområde. Jobber med praktisk gjennomføring av forsøk på felt, i tunnel og veksthus, hvor især dyrkningsteknikk og substrat er i fokus. Har en landbruksfaglig utdanning fra Danmark samt erfaring fra familiens frukt og grønsaksavl samt tidligere jobb i bl.a. New Zealand.

Tomasz Leszek Woznicki

Tomasz er en hagebruksforsker. Han fokuserer på bruk av semikontrollerte systemer i bærproduksjon. Han jobber med optimalisering av bærkvaliteten og avling ved å tilpasse gjødslingsstrategien til plantebehov og miljøforhold. Hans forskning omfatter også implementering av alternative vekst medier i hagebruksnæringen.