Fjernanalyse fra lufta
Ubemannede flyvende farkoster (Unmanned Aerial Vehicles; UAV, ofte kalt droner) nyttes som bæreplattformer for utvalgte sensorer, for å gi et godt og nøyaktig overblikk over større arealer og for økt effektivitet i datainnsamlingen. Vi bruker primært multi- og hyperspektrale kamera for detaljert måling av plantebestander.
Feltroboter
Vi benytter roboter i våre feltforsøk for automatiske sensormålinger og monitorering av plantevekst. Våre ubemannede, bakkegående farkoster (Unmanned Ground Vehicles; UGV) er styrt av svært presise interne sensorer og globale navigasjons-satellittsystemer (GNSS), og kan kjøre mellom forsøksrutene og stoppe hvor som helst når datainnsamlingen krever det.
Traktormonterte sensorer
Vi jobber med sensorer som kan monteres på taket av traktoren eller på en bom nærmere bakken, der målet er å observere innomfelts variasjon i jord og planter. Disse sensorene kan brukes for styringskommandoer, og for variabel tildeling av innsatsfaktorer som gjødsel og kjemisk plantevern.
Utvikling av prototyper
For tiden bygger vi et fly som kan lette og lande vertikalt. Denne løsningen åpner for å benytte svært mange ulike sensorer og muliggjør kartlegging av svært store områder på en vesentlig mer effektiv måte enn ved bruk av en multi-rotor UAV (helikopter).

Nyheter

25-08-2022 

I år som i fjor har vi gleden av å ønske velkommen til Teknologidag hos NIBIO Apelsvoll, 20. september 2022. I år har vi optimalisert bruk av mineralgjødsel som hovedtema.

Senter for presisjons-jordbruk

Senter for presisjonsjordbruk ble etablert i august 2016 og ligger på NIBIO Apelsvoll ved Kapp i Østre Toten. Formålet med senteret er å bidra til et ressurseffektivt og bærekraftig jordbruk gjennom å gjøre vegen kortere fra ny teknologi utvikles til den kommer bonden til gode.

Litt om presisjons-jordbruk

Presisjonsjordbruk handler om å bruke ny teknologi til å tilpasse behandlingen av jord og vekst etter behovet, som ofte varierer mye innenfor samme jordet. Vanligvis behandles hele jordet likt ut fra det en mener er riktig i gjennomsnitt. Ved presisjonsjordbruk tilpasses f.eks. gjødselmengden, sprøytemengden og kalkmengden ut fra det stedsspesifikke behovet. Dette behovet kartlegges ved å sette sammen informasjon fra mange kilder, der ulike sensorer, kamera og GNSS (globale navigasjonssystemer) spiller en sentral rolle. Slikt utstyr kan monteres på traktoren, på selvgående roboter, på UAV (ubemannet helikopter eller fly) eller på satellitter.

Hva jobber vi med på senteret?

På senteret utvikler og tester vi teknologiske løsninger både for dagens og framtidas presisjonsjordbruk. Vår FoU-aktivitet er konsentrert rundt følgende tema:

Presisjonsgjødsling
Presisjonsbekjempelse av ugras (kjemisk og mekanisk)
Avansert landbruksteknikk (autostyring, redskapsstyring, beslutningsstøtte)
Robotisering og automatisering
Geomatikk og multivariat statistikk

Samarbeid

Vi samarbeider med mange aktører, både i inn og utland, som sammen dekker et vidt spenn – fra sluttbrukere (interesserte gårdbrukere, Bondelaget) via sentrale markedsaktører i landbruket (Yara Norge, Yara Research Centre Hanninghof, Felleskjøpet Agri) til utvalgte teknologibedrifter (Adigo AS, Garford Farm Machinery Ltd, IMEC). I tillegg kommer et utstrakt samarbeid med forskningsmiljøer over hele verden. Dette nettverket utvides stadig.