The picture of staff shows the team on a filed with different farming equipment

Ansatte

Forskningen ved CPA er avhengig av den tverrfaglige kunnskapen til våre ansatte. Vi er et team av forskere og forskningsmedisiner med bakgrunn i en rekke fagområder, spesielt agronomi, jordfag, gruvedrift, geoinformatikk og robotteknologi.

Kjernegruppe

Kjersti Balke Hveem

Daglig leder av senteret, Kjersti er utdannet sivilingeniør innen produktutvikling og materialer, og har erfaring fra flere forskjellige industrier. Hun trives med å jobbe i tverrfaglige team og å se sammenhenger og trekke forbindelser mellom forskjellige fagområder. I grensesnittet mellom teknologi og agronomi, er et av Kjersti’s mål å bidra til å bringe landbruksteknologi og resultater fra forskning på landbruksteknologi nærmere bonden. Kjersti er personen du skal kontakte hvis du har spørsmål eller forespørsler angående Senter for Presisjonsjordbruk.

Krzysztof Kusnierek

Forsker med spesialområde innen utvikling og testing av ulike kamera og sensorsystemer. Benytter i stor grad multivariate analysemetoder og jobber bl.a. med tidlig soppdeteksjon i korn og med å skille mellom ulike stressfaktorer som kan påvirker kulturplanten samtidig. Forskningsfeltet omfatter forøvrig presisjonsgjødsling, nettbasert beslutningsstøtte, web-programmering og utvikling av robotsystemer.

Jakob Geipel

Forsker som er ekspert på bruk av ubemannede flyvende farkoster (UAV) og bakkegående roboter til dataregistrering i jordbruket. Jobber bl.a. med hyperspektral fjernanlyse, fotogrammetri, prototyping, programmering, bildebehandling, geomatikk og multivariat statistikk. Forskningsaktiviteten omfatter både korn- og grasproduksjon.

Kristian Rindal

Kristian er Avdelingsingeniør på senteret. Han har landbruksfaglig erfaring fra familiegården med Avlsbesetning på ammeku og saueproduksjon. Utdanningen består av en bachelor innen Agronomi og en Bachelor innen Markedsføring og Ledelse av Turismeopplevelser. Dette gjør at Kristian kan bidra med førstehåndserfaring og praktisk tilnærming med en teoretisk kompetanse i bakgrunnen. 

Malin Larsen Græsdahl

Malin er avdelingsingeniør ved senteret. Hun har en mastergrad i biologi og utdanning med erfaring fra landbruk. Med sitt brede spekter av kunnskap innen botanikk, vitenskapelig metode og førstehåndserfaring innen landbruk er hun godt rustet til å hjelpe til med nye utviklinger innen presisjonslandbruk.

Jiangsan Zhao

Jiangsan er en forsker som spesialiserer seg på plantefenotyping ved bruk av dyp læring og superoppløsningsmetoder for spektrale bilder. Han har også en doktorgrad i landbruk med dyp kunnskap om avlinger og jordstruktur. Han har jobbet med datautforskning og deres fusjon fra forskjellige plattformer for mer effektiv plantefenotyping og presisjonslandbruk.

Vekst eksperter

Audun Korsæth

Divisjonsdirektør og forsker med bred jordbruksbakgrunn. Har jobbet med forskningsspørsmål knyttet til presisjonsjordbruk siden 2001, og har ledet flere store prosjekter på området. Har et relativt stort nasjonalt og internasjonalt nettverk, og jobber primært med prosjektutvikling og innovasjon.

Anne Kjersti Bakken

Anne Kjersti er en forsker som har grunnutdanninga si innenfor plantefysiologi og som seinere har gjort grovfôrproduksjon og drøvtyggerbaserte produksjonssystemer som sitt spesialområde. Hun har også jobba mye med spørsmål rundt miljømessig bærekraft i norsk matproduksjon. Aktivitetene innenfor presisjonsjordbruk gjelder først og fremst dyrking av engvekster.

Therese With Berge

Forsker med spesialområde innen utvikling av presisjonstiltak mot ugras, både kjemisk og mekanisk. Jobber i skjæringspunktet mellom sensordata og agronomi, nærmere bestemt utvikling av beslutningsregler for ugraskontroll basert på sensor- og bildedata. Har jobbet mest med kornbaserte systemer.

Anita Sønsteby

Plantefysiolog og frukt- og bærforsker. Har sitt spesialområde innen miljø- og sortssamspill i dyrka frukt og bærarter. Jobber med optimalisering av plantekvalitet og dyrkingssystem på friland og i plasttunneler, samt dyrkingstiltak (f.eks. gjødsling, temperatur) tilpassa plantens utviklingsstadier. Forskningsaktiviteten omfatter også utvikling av metoder for registrering av planteutvikling.

Tomasz Leszek Woznicki

Tomasz er en hagebruksforsker. Han fokuserer på bruk av semikontrollerte systemer i bærproduksjon. Han jobber med optimalisering av bærkvaliteten og avling ved å tilpasse gjødslingsstrategien til plantebehov og miljøforhold. Hans forskning omfatter også implementering av alternative vekst medier i hagebruksnæringen.

Pia Heltoft

Sivilagronom og forsker med potet og grønnsaker som hovedområde. Har spesialisert seg på lagring og jobber med postharvest spørsmål knyttet til råvarekvalitet, dyrkningsforhold, dyrkingsteknikk, lagringsteknologi, innlagring, antigrobehandling, luftsammensetning i lager, lagringssykdommer og ferdigvarekvalitet. Jobber også med golfgras som andet forskningsområde og har ansvar for utprøving av gressarter og -sorter til golfgreener i Norden, hvor det er særlig fokus på sykdomsresistens og toleranse overfor abiotisk stress (frost, is, vann mm.).

Till Seehusen

Er sivilagronom og forsker i avdeling for korn og frøvekster med kontorsted på Apelsvoll. Han jobber med korn og agronomi som hovedområde og har spesialisert seg på jordstruktur og jordfysikk. Han jobber mest med spørsmål knyttet til jordpakking, jordarbeiding og dyrkingsteknikk. Videre jobber han også med generelle spørsmål rundt kornproduksjon og avlingsgap samt spørsmål om klimatilpasning av kornproduksjonen i Norge.