The picture shows a lot of people outside attending a research project presentation

Prosjekter

Forskningen ved Senter for presisjonsjordbruk er hovedsakelig gjennomført i samarbeid med andre forskningsinstitusjoner og partnere fra næringa. Prosjektene er normalt finansiert både gjennom offentlige og private kilder.

COPERNICUS

Formålet med prosjektet er å ta i bruk Sentinel-data fra Copernicus programmet for å utvikle rutiner og verktøy rettet inn mot jordbruksfaglige problemstillinger, og gjennom dette bidra med informasjon og råd til relevante aktører (bønder, rådgivere, jordbruksnæringa, kommuner, politikere og utdanningsinstitusjoner).

REQUEST

Alle store og relevante aktører i norsk landbruksnæring, inkludert TINE, Felleskjøpet, Norsk Landbruksrådgivning (NLR), Landbruksdirektoratet og Norges Bondeforbund har definert avlingsregistrering som en av de sentrale flaskehalsene for økt avling og kvalitet på norsk fôr. . REQUEST vil bidra til å fjerne denne flaskehalsen ved å gi bonden en enkel å bruke, men likevel avansert løsning for avlingsregistrering og legge til rette for økt utnyttelse av norske fôrressurser i meieriproduksjonen. REQUEST-prosjektet vil verifisere og kommersialisere en modulær og rimelig traktormontert sensorløsning for avlingsregistrering som vil være tilgjengelig for alle bønder, uavhengig av tidligere teknologivalg.

Presisjonshektar

Målet med Presisjonshektaren er å skape et møtested med stor M for alle som jobber med presisjonsjordbruk – både regionalt i Innlandet og nasjonalt. Prosjektet har også som ambisjon om være en demonstrasjonsarena for presisjonsteknologi. Prosjektet består av et fysisk areal på ett hektar på NIBIOs forskningsstasjon på Apelsvoll, og driftes med hensikt å være et reelt skjæringspunkt mellom teknologi og agronomi, forskning, utdanning og praksis.

PRESIS

Presisjonsjordbruk ut i praksis- forskningsbasert utvikling og kvalitetssikring av klimavennlige tjenester som er lønnsomme for bonden

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et helhetlig system som skal sørge for at alle norske gårdbrukere som ønsker får tilgang på brukervennlige, teknologiske tjenester som er godt testet og tilpasset norske forhold, og som sikrer bonden sjøl eierskap til og lagrings-løsninger for innsamlede data.

SolarFarm

En systemstudie av hvordan solstrøm produsert på gårdsnivå kan drive elektriske og delvis selvstyrte farkoster i et presisjonsjordbruk med reduserte utslipp av klimagasser

Prosjektets mål er å redusere klimagassutslippene fra norsk jordbruk gjennom å utvikle ny teknologi og nye løsninger.

Impress

Økt presisjon i grovfôrdyrkinga:

Hovedmålet med dette prosjektet er å bidra med løsninger for økt presisjon i grovfôrdyrkinga som identifiserer vekstbegrensninger, og dessuten optimaliserer N-gjødslingspraksis med hensyn til avlingsmengde og –kvalitet.

Stressless

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle et system for steds-spesifikk gjødsling og soppkontroll i korn. Systemet designes slik at det kan håndtere ulike kombinasjoner av faktorer som stresser kornplantene.

Quality Wheat

Hovedmålet i dette prosjektet er å bidra til høyere hvetekvalitet og bedre utnyttelse av norsk hvete, for å møte de nasjonale målene for økt matproduksjon.

Interreg

Innovasjoner for bærekraftig jordbruk:

Prosjektets hovedmål er å skape innovative metoder og teknologier for en mer effektiv og bærekraftig produksjon.

Remote sensing

Bruk av fjernanalyse for økt presisjon i grovfôrproduksjonen:

Hovedmålet med dette prosjektet er å forbedre grovfôrdyrkinga, både på gårdsnivå og regionalt, gjennom estimering av avling og fôrkvalitet ved hjelp av fjernanalyse.

Sinograin

Prosjektets hovedmål er å sikre en bærekraftig og høytytende kornproduksjon i Kina, der innovativ teknologi skal bidra til å redusere det miljømessige fotavtrykket.

Autohoe

Hovedmålet i dette prosjektet er å utvikle og teste et system for radrensing i korn sådd med normal (12,5 cm) radavstand, ved hjelp av kamerabasert redskapsstyring.

Multisens

Hovedmålet med dette prosjektet er å utvikle og teste nye multi-sensor-teknikker for optimalisert gjødsling, ugras- og sjukdomskontroll, som skal resultere i økte avlinger og reduserte lystgassutslipp knyttet til hveteproduksjon.