Periode

2022 – 2024

FINANSIERINGSKILDE

Norsk Romsenter (Norwegian Space Agency) – Avtale om tildeling av tilskuddsmidler angående «Nasjonal infrastruktur og tekniske aktiviteter»

COPERNICUS – Bruk av Copernicus/Sentinel-data til jordbruksfaglige problemstillinger

Formålet med prosjektet er å ta i bruk Sentinel-data fra Copernicus programmet for å utvikle rutiner og verktøy rettet inn mot jordbruksfaglige problemstillinger, og gjennom dette bidra med informasjon og råd til relevante aktører (bønder, rådgivere, jordbruksnæringa, kommuner, politikere og utdanningsinstitusjoner). Prosjektet skal dermed bidra til å forbedre dagens dyrkingspraksis, som gjennomen bedre utnyttelse av innsatsfaktorer som gjødsel og fôr også bidrar til å redusere klimaavtrykket til det norske jordbruket.