Program

Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (MATFONDAVTALE)

Start- og sluttdato

01.02.2018 – 31.01.2022

PROSJEKTEIER
NIBIO logo on the Impress project site
FORSKNINGSPARTNERE
FINANSIERINGSKILDE

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter og Forskningsmidler over jordbruksavtalen (FFL/JA), Felleskjøpet Agri SA, Strand Unikorn AS, Yara Norge AS, Yara GmbH & Co. KG

IMPRESS

Økt presisjon og målretting i gjødsling og avlingsfremmende tiltak i grovfôrproduksjonen

Målet med dette prosjektet er å utvikle ny kunnskap og verktøy som gjør at grovfôrbonden kan time høstetidspunkt og nitrogengjødsling slik at avlingspotensialet utnyttes og ønsket fôrkvalitet oppnås. Videre skal teknologien som utvikles kombineres med prinsippene for presisjonsjordbruk for å hjelpe bonden med å identifisere og eliminere avlingsbegrensende faktorer. Den metodiske tilnærmingen omfatter feltforsøk for økt kunnskap om planterespons på nitrogen i moderne engdyrking, en sensorbasert metode for å estimere engavlinger, og en enkel modell for plantevekst og nitrogenmineralisering som kan bruke både sanntids og predikerte værdata (fram i tid).

Bidraget fra Senter for presisjonsjordbruk ligger primært på utviklingen av metodikk for biomasse-estimering for eng, basert på sensorer montert enten på traktor eller på UAV. Robuste estimat på biomasse skal brukes som input til en modell som blir utviklet i en annen arbeidspakke, som igjen skal estimere behovsbasert N-gjødsling. Et annet bruksområde for biomasseestimatene blir å identifisere lavproduktive områder i enga.